Mandana Mokhtary (S)

Kontaktinformation

E-post:
mandana.mokhtary@tyreso.se

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämden Ledamot 2021-01-01 - 2021-12-31